This site uses cookies (cookies), so that our service can work better. Learn more

(no tr.) DOTACJE
„Holzexport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie technologii produkcji nowego parkietu 2-warstwowego wielorzędowego, wykonanego w całości ze sklejki”.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji, będącej wynikiem przeprowadzonych prac badawczych, umożliwiającej Beneficjentowi wprowadzenie na rynek nowy produkt, istotnie różniący się od oferty krajowej i zagranicznej konkurencji w postaci nowego parkietu 2-warstwowego wielorzędowego, wykonanego w całości ze sklejki, charakteryzującego się doskonałymi parametrami użytkowymi jak niska palność, duża twardość, zdolność do samoczynnego odkształcania się po ustąpieniu obciążeń mechanicznych, niska pojemność cieplna, sprzyjająca efektywnej współpracy z ogrzewaniem podłogowym.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności „HOLZEXPORT” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowego parkietu 2-warstwowego wielorzędowego, wykonanego w całości ze sklejki.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
  1. Wprowadzenie innowacji produktowej oraz ekoinnowacji
  2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
  3. Zmniejszenie produkcji odpadów
  4. Osiągnięcie parametrów jakościowych i użytkowych

Wartość projektu: 21 886 620,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 007 300,00 złmapadotacji.gov.pl
„Holzexport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB pt. „Wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie Holzexport sp. z o.o.”.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które przyczynią się do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Zaplanowane działania są rezultatem przeprowadzonej samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz uzyskanych rekomendacji w zakresie koniecznych do zaimplementowania w przedsiębiorstwie zmian

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest rozpoczęcie procesu transformacji firmy Holzexport Sp. z o.o. w kierunku Przemysłu 4.0, zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Mapie Drogowej. W efekcie działań inwestycyjnych w Holzexport zwiększy się stopień automatyzacji procesów produkcyjnych. Projekt wygeneruje również korzyści dla pracowników oraz kontrahentów przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
  1. Wprowadzenie innowacji procesowej
  2. Wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0


Wartość projektu: 1 157 460,00 zł
Wartość dofinansowania: 799 850,00 zł